Privacy beleid
De cookies instellen

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website van FAMGB/FBHAV en aanverwante applicaties en diensten die door de vzw worden aangeboden, waaronder in het bijzonder onze diensten voor advies, informatie, evenals de evenementen en opleidingen die we organiseren. Het is het uitgangspunt voor alle andere richtlijnen, regels of procedures die we implementeren om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens te garanderen.


VZW FAMGB/FBHAV verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens te respecteren van bezoekers van haar websites (de bezoekers) en van personen die ingeschreven zijn voor door de vzw georganiseerde opleidingen en evenementen (de deelnemers).


Als u meer informatie wenst over ons privacybeleid, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van FAMGB/FBHAV: cecile.avril@famgb.be.


Benaming: vzw FAMGB/FBHAV

Maatschappelijke zetel: 49 Trierstraat - 1040 Brussel

Ondernemingsnummer: 0432.556.850

Data protection officer: cecile.avril@famgb.be

1/ ALGEMENE BEPALINGEN

FAMGB/FBHAV is zorgvuldig in de bescherming en verwerking van uw persoonlijke gegevens, met inachtneming van de geldende regelgeving. FAMGB/FBHAV verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen, te bewaren en nooit zonder uw toestemming te verspreiden. U kunt ze raadplegen of op verzoek laten verwijderen. We willen de kwaliteit van onze diensten waarborgen met inachtneming van het evenwicht tussen de impact die deze verwerkingen kunnen hebben op het privéleven, en de legitieme belangen van onze vereniging. Als u toch bezwaar hebt tegen bepaalde verwerkingen waarvoor uw toestemming niet is gevraagd, kunt u contact met ons opnemen. U kunt ook uw rechten uitoefenen die de specifieke regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens u biedt en die hieronder worden beschreven.


De persoonsgegevens die FAMGB/FBHAV verzamelt (via de website, een online formulier, tijdens haar activiteiten of op andere manieren) zijn altijd:

 • verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en ook met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 in werking trad (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be),
 • in volledige transparantie met onze gebruikers,
 • relevant en strikt beperkt tot het nagestreefde doel dat op zijn beurt relevant en wettelijk is.
 • Door gebruik te maken van de diensten die FAMGB/FBHAV aanbiedt, stemt u in met dit gegevensbeheerbeleid voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Algemene verwerking van gegevens

Het begrip ‘verwerking van gegevens’ omvat onder meer alle aspecten met betrekking tot het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen of combineren, archiveren, wissen of vernietigen van die gegevens.

Alle verzamelde persoonsgegevens worden enkel gebruikt in overeenstemming met de principes en procedures die in deze privacyverklaring zijn vastgelegd.


Om informatie te verkrijgen of deel te nemen aan bepaalde diensten van FAMGB/FBHAV, moet u ons bepaalde persoonsgegevens verstrekken, zoals bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, adres. Persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld op basis van elektronische invulformulieren, e-mails, telefonische of persoonlijke contacten, ... Ze worden verwerkt op ons interne platform en, als dit nodig is, overgemaakt aan het personeel van de vzw dat verantwoordelijk is voor de activiteit, dienst of opleiding die hun verwerking vereist, evenals elke andere relevante partner, volgens de in dit document vastgelegde modaliteiten.


De gegevens die FAMGB/FBHAV verzamelt, worden vrijwillig door u meegedeeld. U bent niet verplicht om deze gegevens te verstrekken. Het personeel van FAMGB/FBHAV dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens is zelf gehouden aan een strikte vertrouwelijkheid, zowel op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming als op grond van interne voorschriften, de deontologie en het beroepsgeheim. De communicatie van bepaalde persoonsgegevens kan echter essentieel blijken te zijn voor de werking van bepaalde diensten, opleidingen of activiteiten waaraan altijd vrij kan worden deelgenomen. In dat geval zullen wij u om uw uitdrukkelijke toestemming vragen.


U kunt uw voorkeuren op elk gewenst moment raadplegen of wijzigen, of uw toestemming intrekken om niet langer informatie over de activiteiten van FAMGB/FBHAV te ontvangen.

Doeleinden van het verwerken van uw gegevens

We gebruiken de gegevens die u aan ons communiceert, om u diensten aan te bieden die beantwoorden aan uw behoeften, zoals:

 • de inschrijving en deelname aan aangeboden diensten, activiteiten of opleidingen (ontvangst van elektronische nieuwsbrieven, inschrijving op van opleidingen en andere activiteiten, het opstellen van aanwezigheidslijsten van deelnemers aan opleidingen en andere activiteiten, de inlichtingen die nodig zijn om uw dossier te beheren in het kader van onze diensten);
 • het mogelijk maken dat FAMGB/FBHAV en / of haar partners in het verenigingsleven contact met u opnemen met betrekking tot de aangeboden diensten of over latere of aanvullende diensten;
 • het behandelen en beantwoorden van vragen;
 • het analyseren en verbeteren van de inhoud en de kwaliteit van de aangeboden diensten;
 • het mogelijk maken om u persoonlijke berichten te sturen over de activiteiten of diensten die FAMGB/FBHAV en / of haar partners in het verenigingsleven aanbieden;
 • het analyseren van de activiteit om onze diensten te verbeteren (publicaties en enquêtes van FAMGB/FBHAV en haar bijbehorende activiteiten)

Bewaring van de gegevens

FAMGB/FBHAV bewaart persoonsgegevens enkel gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de nagestreefde doeleinden en in overeenstemming met wettelijke en regelgevende voorschriften.

Beveiliging van de gegevens

FAMGB/FBHAV neemt de gebruikelijke beveiligingsmaatregelen om de persoonlijke gegevens die u ons ter beschikking stelt, te beschermen. In het bijzonder tegen:

 • verlies: gegevens zijn niet langer beschikbaar
 • lekken
 • fouten: de gegevens zijn onjuist
 • ontoegankelijkheid: de gegevens zijn niet toegankelijk op het gewenste moment
 • ongeoorloofde raadpleging en niet-conforme verwerking: raadpleging door niet-bevoegde personen, de onmogelijkheid om na te gaan wie de gegevens raadpleegt, wijzigt of verwijdert.

Om dit te realiseren:

 • voeren wij dit beleid uit op basis van risicobeheersing
 • maken wij onze interne en externe medewerkers bewust van het belang van discretie en terughoudendheid, en zelfs van het beroepsgeheim in de kennisname, het verzamelen en het gebruik in de brede zin van persoonsgegevens
 • nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen en ongeoorloofde toegang of gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen
 • behandelen wij meer specifiek bepaalde aspecten van ons privacybeleid in voorschriften en contracten die we afsluiten met interne en externe medewerkers
 • houden we een register voor de verwerking van persoonsgegevens bij. Dit beleid is het uitgangspunt voor alle andere richtlijnen, regels of procedures die we implementeren om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Alleen werknemers van de vereniging hebben toegang tot uw gegevens en dat binnen de grenzen van wat nodig is voor de uitvoering van hun opdracht. Deze werknemers zullen gehouden worden aan een strikte professionele geheimhouding.

Onderaannemers

In het kader van de uitvoering van onze diensten, kan FAMGB/FBHAV beroep doen op onderaannemers met wie uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld in overeenstemming met dit privacybeleid. FAMGB/FBHAV beperkt zich tot het delen met de betreffende onderaannemer(s) van de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de betreffende dienstverlening. Ze kunnen uw gegevens nooit vrij gebruiken of doorgeven.

2/ PRIVACYBELEID VAN DE WEBSITE

Dit beleid rond privacy en bescherming van persoonsgegevens is van toepassing op volgende website: www.famgb.be

Online gegevensbescherming

Het doel van dit gedeelte is om u te informeren over hoe we voldoen aan de regels voor gegevensbescherming, welke informatie we verzamelen wanneer u onze website bezoekt en hoe deze wordt gebruikt. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt in de genoemde gevallen en zullen zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet worden gebruikt voor andere doeleinden. FAMGB/FBHAV respecteert de privacy van iedereen die de website bezoekt.

Gegevensverzameling

Wanneer u een van de hogergenoemde websites bezoekt, wordt automatisch algemene informatie verzameld. Deze gegevens worden niet opgeslagen als persoonlijke gegevens. De gebruikte webservers bewaren normaliter de volgende gegevens:

 • de naam van uw internetprovider
 • de website via dewelke u onze website hebt bezocht
 • de pagina's die u bezoekt terwijl u onze website raadpleegt
 • uw IP-adres

In het geval dat gegevens worden doorgegeven aan externe dienstverleners, hebben we technische en organisatorische maatregelen genomen voor de naleving van de voorschriften voor gegevensbescherming.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld tijdens de registratie, door een inschrijvingsformulier voor een opleiding in te vullen, door e-mails te verzenden, door producten of diensten te bestellen, en in het geval van een informatieverzoek of een materiaalaanvraag. Uw persoonsgegevens blijven binnen onze vzw en bij onze leverancier en zullen in geen enkele vorm door ons of door derden openbaar worden gemaakt. Door ons verzamelde persoonsgegevens worden alleen gebruikt om aan onze verplichtingen te voldoen of voor een ander doel onder de strikte voorwaarde dat u dit uitdrukkelijk aanvaardt. U kunt uw toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken op elk gewenst moment wijzigen door naar het hieronder vermelde adres een e-mail te sturen waarin u aangeeft dat u uw toestemming voor de toekomst intrekt.

Bewaring van de gegevens

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig om de door u gevraagde of goedgekeurde dienst uit te voeren, op voorwaarde dat er geen andere wettelijke bepalingen zijn, zoals bijvoorbeeld in het geval van wettelijk verplichte bewaartermijnen.

Beveiliging

FAMGB/FBHAV neemt alle nodige technische en organisatorische maatregelen om de door u meegedeelde informatie te beschermen tegen opzettelijk of onopzettelijk gebruik, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Onze beschermingsmaatregelen worden voortdurend herzien en bijgewerkt in overeenstemming met de nieuwste technologieën.

Recht op inzage en correctie van de gegevens

U hebt het recht om informatie over al uw opgeslagen persoonlijke gegevens op te vragen, te ontvangen, te bekijken en, indien nodig, te wijzigen of te verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail naar het onderstaande e-mailadres. We zullen uw persoonsgegevens verwijderen tenzij we wettelijk verplicht zijn om de betreffende gegevens te bewaren.

Cookies

Wanneer u een van de hogergenoemde websites bezoekt, kan een "cookie" op uw computer worden opgeslagen. Een cookie is een bestand dat het mogelijk maakt om informatie over de navigatie van uw computer op de website te registreren (bv. bezochte pagina's, datum en tijdstip van bezoek, geraadpleegde links). Zo worden uw bezoeken vergemakkelijkt omdat de site u eenvoudiger en sneller kan identificeren. We gebruiken cookies alleen als dat nodig is voor een applicatie of een dienst die we aanbieden.


We gebruiken tools en technologieën om uw gegevens te analyseren, met name Google Analytics om zo onze websites te verbeteren en aan te passen aan uw behoeften. We gebruiken ook hulpprogramma's voor gegevensverzameling, waaronder Google Form en Office 365 waarmee u eenvoudig contact met ons kunt opnemen via onze websites. Deze tools en technologieën verzamelen en analyseren bepaalde type informatie, waaronder uw contactgegevens die u ons verstrekt via onze websites, bedrijfsgegevens, apparaat- en software-ID's alsook de pagina's die u op de FAMGB/FBHAV -sites bezoekt. In het kader van een voortdurende verbetering van onze dienstverlening, kunnen we met de gegenereerde informatie uw gebruik van de FAMGB/FBHAV -websites volgen en evalueren. Wij vragen uw toestemming voor de installatie van cookies in uw browser waarbij u op elk gewenst moment de mogelijkheid heeft om uw voorkeuren te wijzigen. Als u liever afziet van de voordelen van deze cookies, kunt u in de helpfunctie van onze browser lezen hoe u de browserinstellingen kunt wijzigen om zo cookies te vermijden, nieuwe cookies te accepteren of bestaande cookies te verwijderen. U zal ook lezen hoe u alle cookies kunt blokkeren of meldingen voor nieuwe cookies kunt instellen.

Websites van derden

Ons aanbod kan links naar andere websites bevatten die buiten onze controle vallen en niet onder dit privacybeleid vallen. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de praktijken van deze andere sites en raden u aan hun privacybeleid aandachtig te lezen.

Sociale media

We bieden contacten via bepaalde sociale media zoals LinkedIn of Facebook. Als u deze tools gebruikt, deelt u bepaalde persoonsgegevens met uw vrienden en met de socialemediaplatforms. Deze activiteiten waarbij gegevens worden uitgewisseld, vallen onder het privacybeleid van de betrokken leverancier. Voor meer informatie over dit onderwerp raden wij u aan om de websites van de betreffende socialemediaplatforms te raadplegen. U begrijpt en aanvaardt dat het delen van gegevens via dergelijke platforms volledig uw eigen verantwoordelijkheid is en dat FAMGB/FBHAV op geen enkele manier verantwoordelijk kan worden gehouden op dit vlak.

Gebruik van de site

De inhoud op deze website heeft een informatieve waarde. Deze informatie kan daarom niet als rechtsgeldig worden beschouwd. Hoewel ons doel is om actuele en correcte informatie te verspreiden, kunnen we het resultaat niet garanderen en proberen we eventuele aan ons gemelde fouten te corrigeren. De informatie die op deze site wordt gecommuniceerd valt niet onder de verantwoordelijkheid van de verschillende betrokken partners.


Sommige documenten op deze site kunnen verwijzingen of links bevatten naar informatie van andere organisaties. Deze vermelde verenigingen, organisaties en websites worden objectief gekozen met als enig doel onze bezoekers de meest relevante en meest volledige informatie te geven. FAMGB/FBHAV garandeert echter op geen enkele manier de relevantie, geldigheid of juistheid van deze externe informatie en wijst elke verantwoordelijkheid in dit opzicht af. Evenzo kunnen de hogergenoemde websites ook toegankelijk zijn via externe links van derden waarover FAMGB/FBHAV geen enkele controle heeft.


De hogergenoemde websites kunnen algemene informatie bevatten over medische problemen en hun behandeling. Deze informatie wordt louter informatief voorgesteld en is niet bedoeld om het advies van een arts of een andere gekwalificeerde gezondheidswerker te vervangen.

Auteursrechten

De volledige inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd. De inhoud van deze website mag niet worden gekopieerd, behalve voor individuele niet-commerciële raadpleging en met behoud van alle vermeldingen van auteursrecht of eigendom.

Contact

U kan met uw problemen, vragen of ideeën steeds bij ons terecht. Omwille van de constante ontwikkelingen van het internet, zijn we verplicht onze regels voor gegevensbescherming van tijd tot tijd aan te passen. We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment de nodige wijzigingen aan te brengen.


Webmaster: gwendoline.hoven@famgb.be

Data protection officer: cecile.avril@famgb.be

3/ GEBRUIKERSRECHTEN

Raadplegen en corrigeren van uw persoonsgegevens

U kan op elk moment het gebruik en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die door FAMGB/FBHAV zijn verzameld, raadplegen, corrigeren, verwijderen en beperken door een schriftelijke, gehandtekende en gedateerde aanvraag te sturen naar FAMGB/FBHAV, 49 Trierstraat te 1040 Brussel of naar het e-mailadres famgb@famgb.be , samen met een bewijs van uw identiteit (een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart). In elke nieuwsbrief kan u aangeven dat u niet langer persoonlijke berichten wenst te ontvangen op het betreffende e-mailadres (opt-out).

Wanneer de gegevensverwerking op uw toestemming is gebaseerd, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken.


Wij verbinden ons ertoe uw verzoek zo snel mogelijk en binnen de 4 weken na de datum van ontvangst te verwerken.


Voor elke vraag en/of klacht, met name over de duidelijkheid en begrijpelijkheid van dit beleid voor gegevensbeheer, kan de klant contact opnemen met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming: cecile.avril@famgb.be


De klant kan ook een klacht over de verwerking van zijn gegevens indienen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het volgende adres:


Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

Drukpersstraat, 35

1000 Brussel

Tel. + 32 2 274 48 00

Fax + 32 2 274 48 35

commission@privacycommission.be


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit privacybeleid is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering ervan valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.


FAMGB/FBHAV behoudt zich het recht voor om op elk moment de bepalingen van dit beleid voor gegevensbeheer te wijzigen. De meest recente versie van ons beleid voor beheer van persoonsgegevens is ook altijd beschikbaar op onze website www.famgb.be.

Deel deze pagina
Huisarts
van wacht
Zoek een dokter
Zoek een dokter
Dichtbij...
Binnen...
Op naam
Op taal
Meer talen
Criteria wissen
Volg ons
op sociale netwerken

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.